En rapport om avnazifiering, något SD-folket inte ids läsa utan gör narr av

Posted by Demokratiterroristen Demokratiterroristen
Alternativ
Så här skrev jag i en Facebookgrupp som f.n. förpestas av SD-folk.

"Det vore ju tacknämligt om administratör Inge Svensson kunde ge en åthutning åt de som kommer med påhopp i denna grupp. Ta t.ex. Anders Jelander här ovan som tror han kan vara hur arrogant som helst.

Efter det inledande avsnittet 1940-talet – en tid av upprensning, med redogörelser för den granskning av svensk nazism och högerextremism, som genomfördes i samband med andra världskrigets slut, följer avsnittet Övervakning av nazister och högerextremister 19461980. Avsnittet är indelat kronologiskt i tre tidsperioder, 19461954, 1955-1968, 1969-1980 och redovisningen sker parti- och organisationsvis.
Avslutningsvis återkommer jag till tre frågeställningar, som hela tiden har funnits med i framställningen och behandlats inom varje tidsperiod, för att ta upp dem var och en för sig och i det längre tidsperspektivet.

1. Vilka var SÄPO:s spaningsmetoder och vilka var meddelarna?
2.Utgjorde medlemskap i nazistorganisation ett hinder i karriären?
3. Hur betraktades hotet från nazismen och högerextremismen under perioden ?

Ett återkommande tema hos media är avslöjanden av nazister och högerextremister inom de frivilliga försvarsorganisationerna och då särskilt inom Hemvärnet och den frivilliga befälsutbildningen. En undersökning av hur rekryteringen av dessa personer har gått till, hur personalkontrollen har fungerat och hur problematiken har tacklats av Försvarsmakten och SÄPO borde vara av intresse i detta sammanhang. En sådan undersökning har ej varit möjlig att göra inom ramen för denna utredning. Ett par exempel på olika förhållningssätt ges dock.1

1 För inträde i frivilliga Hemvärnet gällde Hemvärnskungörelsen, SFS 1947:673 vilket innebar att frivilligt hemvärn ej skulle personalkontrolleras enligt Bestämmelser för personalkontroll inom försvaret. För värnpliktigt hemvärn gällde däremot dessa bestämmelser. Se därom ämbetsskrivelse till ÖB 17/10 1952, FÖD HD nr 302. Kungl. Maj:t 30/6 1961, Försvarsstaben, inrikesavdelningen, 2/10 1961, nr. H 140:5. Fr.o.m. den 1 januari 1967 skulle personalkontroll göras innan person antogs som frivillig hemvärnsman enligt Kungl Maj:ts skrivelse Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism SOU 2002:94"

https://www.regeringen.se/contentassets/91ced404150c43a69d16746cf18e2115/overvakningen-av-nazister-och-hogerextremister.-sakerhetstjanst-nazism-och-hogerextremism-1946-1980.-sapos-overvakning-av-svensk-hogerextremism-efter-1980?fbclid=IwAR3PtunZuNUoE9n4IbIThJ8Mh0rVdKpobRc7mNzR1Vewg6rubuvhUZLJ5-s